Privacy Statement Sollicitanten


Uw privacy en beveiliging van persoonsgegevens is voor GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) van groot belang. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de vigerende wet-en regelgeving stelt. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens die van u worden verzameld uitsluitend verwerken voor de in de wet omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

GGZ WNB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie bij GGZ WNB in aanmerking komt. De gegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als we je brief en CV voor de duur van een jaar in portefeuille willen houden met het oog op toekomstige vacatures, dan vragen we je daarvoor apart om toestemming.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klacht indienen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze servicedesk van HR en Opleiding via 0164-289100 of hrenopleiding@ggzwnb.nl

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek dan vragen wij u om direct contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via meldpuntveiligheid@ggzwnb.nl of 0164-289100. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.